OWS

Ogólne warunki sprzedaży TKM Polska Sp. z o.o.

 

1.       DEFINICJE

 

1.1. OWS – Ogólne Warunki Sprzedaży TKM POLSKA Sp. z o. o..

1.2. Sprzedający – TKM POLSKA Sp. z o. o., ul. Księcia Ziemowita 53, 03-885 Warszawa, Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000746689, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS. NIP: PL5242872249.

1.3. Doręczenie OWS – następuje z chwilą zaakceptowania oferty sprzedaży przez kupującego.

1.4. Udostępnienie OWS – Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne na stronie internetowej sprzedającego w taki sposób, że kupujący może się zapoznać z ich treścią.

1.5. B2B – (relacja pomiędzy Sprzedającym, a innymi przedsiębiorcami / profesjonalistami). Przez „przedsiębiorcę” rozumie się wszystkie osoby i organizacje, niezależnie od ich formy prawnej, które nie są konsumentami w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego (Kupujący).

1.6. Towar – produkty znajdujące się w aktualnej ofercie handlowej Sprzedającego wraz z dokumentacją (w liczbie pojedynczej lub mnogiej zależnie od kontekstu użycia w ramach poszczególnych punktów niniejszych OWS).

1.7. Umowa / Zamówienie – transakcja sprzedaży Towarów zawierana w drodze Potwierdzenia Zamówienia zgodnie z pkt 4 OWS bądź w szczególnych przypadkach poprzez podpisanie odrębnego, dwustronnego porozumienia na piśmie.

1.8. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23.04.1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 wraz z późn. zm.).

 

2.       POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

2.1. Poniższe OWS mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych przez Sprzedającego, bez ograniczeń terytorialnych, w stosunkach B2B oraz z podmiotami sektora publicznego (Umowy), a także do stosunków przed umownych, o ile wprost wynika to z treści OWS. OWS nie stosuje się do sprzedaży realizowanej za pośrednictwem sklepów internetowych.

 

2.2. W przypadku Umów z podmiotami sektora publicznego zawieranych na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych, OWS mają zastosowanie wyłącznie w przypadku, jeśli stanowią część pisemnej oferty Sprzedającego i nie będą sprzeczne z przepisami prawa zamówień publicznych.

 

2.3. OWS wiążą Kupującego, z chwilą udostępnienia w formie elektronicznej najpóźniej z chwilą zawarcia Umowy. Jeśli Sprzedający i Kupujący pozostają w stałych relacjach handlowych, OWS wiążą Kupującego bez konieczności ich każdorazowego doręczenia / udostępnienia Kupującemu przed zawarciem każdej z kolejnych Umów, o ile zostały prawidłowo doręczone / udostępnione przed zawarciem pierwszej z Umów.

 

2.4. Wiążąca dla danej Umowy jest wyłącznie ta wersja OWS, która jest prezentowana w witrynie internetowej Sprzedającego: www.tkm-polska.pl.

 

2.5. Sprzedającego nie wiążą warunki zakupów / zamówień stosowane przez Kupującego w takim zakresie, w jakim są one sprzeczne z OWS. W pozostałym zakresie warunki te mogą wiązać Sprzedającego, jeśli zostaną potwierdzone przez jego prawidłowo upoważnionych przedstawicieli na piśmie bądź w innej formie właściwej dla danej transakcji.

 

2.6. Na wypadek zaistnienia rozbieżności pomiędzy zapisami poszczególnych dokumentów dla danej transakcji, Sprzedający ustala ich wiążącą obie Strony hierarchię:

 1. Umowa (zawierana w formie odrębnego dokumentu);
 2. Potwierdzenie Zamówienia przez Sprzedającego;
 3. OWS;
 4. Zamówienie Kupującego (Zamówienie).

 

3.       ZAMÓWIENIA

 

3.1. Wszelkie Zamówienia muszą być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i podlegają OWS.

3.2. Kupujący składa Zamówienia, w oparciu o proponowane mu przez Sprzedającego warunki handlowe, na adres siedziby:

TKM POLSKA Sp. z o. o.
ul. Księcia Ziemowita 53
03-885 Warszawa

pocztą elektroniczną: biuro@tkm-polska.pl, ewentualnie w innej formie bądź na inne adresy / numery, wcześniej uzgodnione ze Sprzedającym.

3.3. W przypadku składania Zamówień w oparciu o warunki handlowe Sprzedającego określone w konkretnej ofercie handlowej, należy powołać się na numer takiej oferty. Warunki handlowe prezentowane przez Sprzedającego w ofertach są opracowane dla Zamówień obejmujących całość danej oferty. Jakakolwiek zmiana, co do parametrów bądź ilości może skutkować zmianą cen i warunków handlowych.

3.4. Ewentualne zapytania ofertowe należy kierować na adres siedziby TKM POLSKA Sp. z o. o.

pocztą elektroniczną: biuro@tkm-polska.pl

ewentualnie w innej formie bądź na inne adresy / numery, wcześniej uzgodnione ze Sprzedającym.

 

4.       POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA / UMOWA

 

4.1. Umowa wymaga zgody obu Stron wyrażonej na piśmie i zostaje zawarta z chwilą przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego, tj. z chwilą dojścia do Kupującego Potwierdzenia Zamówienia, lub z dniem spełnienia innych warunków Umowy uzgodnionych wcześniej pomiędzy Stronami, chyba, że Strony postanowiły inaczej.

4.2. Nawet, jeśli Kupujący składa Zamówienie w oparciu o warunki Sprzedającego, które mają cechy oferty, samo złożenie Zamówienia nie oznacza zawarcia Umowy, do którego dochodzi każdorazowo dopiero na skutek Potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedającego. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek różnic pomiędzy warunkami oferty handlowej Sprzedającego, w tym, co do opisu Towaru, a zawartymi w Potwierdzeniu Zamówienia, wiążące będzie Potwierdzenie Zamówienia, zgodnie z hierarchią ważności dokumentów jak w pkt 2.6. powyżej.

4.3. W przypadku wystąpienia nieistotnych różnic pomiędzy treścią Zamówienia i Potwierdzeniem Zamówienia, Umowa dochodzi do skutku na warunkach określonych w Zamówieniu z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w Potwierdzeniu Zamówienia, chyba że Kupujący wskazał w Zamówieniu, że może ono być przyjęte jedynie bez zastrzeżeń, albo niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych sprzeciwi się włączeniu zastrzeżeń do Umowy. W przypadku wystąpienia różnic istotnych, albo warunku bądź sprzeciwu Kupującego, o których mowa powyżej, Umowa dochodzi do skutku dopiero po ich uzgodnieniu przez Strony na piśmie, bądź na skutek potwierdzenia przez Sprzedającego zmienionego Zamówienia Kupującego.

4.4. Jeżeli Sprzedający otrzyma od osoby, z którą pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych (przedsiębiorcy), Zamówienie ew. inną ofertę zawarcia umowy w ramach swej działalności, brak niezwłocznego przyjęcia oferty (Potwierdzenia Zamówienia) przez Sprzedającego nie będzie poczytany za jej przyjęcie. Powyższego nie wyklucza odmienne zastrzeżenie ze strony Kupującego, którego istotą byłoby narzucenie Sprzedającemu obowiązku odpowiedzi na ofertę (Zamówienie) w określonym terminie, pod rygorem uznania jej za przyjętą.

4.5. Po zawarciu Umowy, Kupujący nie ma prawa odstąpienia od niej poza przypadkami, o których mowa w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. Całkowite bądź częściowe rozwiązanie Umowy, w tym ograniczenie dostawy, wymaga każdorazowo zgody Sprzedającego.

 

5.       ZWROTY

 

5.1. Sprzedający nie przyjmuje zwrotów zakupionego sprzętu z wyjątkiem sytuacji gdy:

 1. Działanie sprzętu jest niezgodne ze specyfikacją techniczną producenta;
 2. Specyfikacja sprzętu na zamówieniu jest błędna, wskutek złożenia przez Sprzedającego błędnej oferty;
 3. Został dostarczony sprzęt niezgodny z fakturą VAT; towar posiada istotne defekty, mające bezpośredni wpływ na parametry urządzenia (np. pęknięcia).
  • W wyżej wymienionych oraz wszelkich innych sytuacjach, gdy nastąpiła niewłaściwa obsługa klienta z winy Sprzedającego lub producenta sprzętu, przyjmowane są zwroty w terminie 1 tydzień od daty sprzedaży, bez naliczania opłat manipulacyjnych. Koszt transportu zwracanego sprzętu pokrywa Sprzedający, pod warunkiem jego przesłania pocztą kurierską.
  • W uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym polubownym uzgodnieniu, Sprzedający przyjmuje zwroty w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty sprzedaży, pod warunkiem przesłania zwracanego sprzętu na koszt klienta, naliczając opłatę manipulacyjną, związaną z wcześniejszym poniesieniem kosztów transportu i koniecznością skrupulatnej, czasochłonnej, pełnej weryfikacji jego sprawności technicznej. Jeżeli sprzęt jest sprawny i nieużywany opłata manipulacyjna wynosi 15% jego wartości w/g cennika Sprzedającego obowiązującego w dniu sprzedaży. Jeżeli sprzęt jest sprawny, ale opakowanie, dokumentacja lub sam sprzęt nosi ślady używania, opłata manipulacyjna wynosi co najmniej 40% jego wartości w/g cennika Sprzedającego obowiązującego w dniu sprzedaży. Ostateczną decyzję co do przyjęcia zwrotu i wysokości opłaty manipulacyjnej podejmuje Sprzedający po otrzymaniu i weryfikacji zwracanego sprzętu.

 

6.       REKLAMACJE

 

6.1. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji dotyczących usług świadczonych przez TKM POLSKA Sp. z o. o.

w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania dostawy lub zakończenia realizacji warunków umowy.

6.2. Reklamacje usług można zgłaszać ́ w formie pisemnej listem poleconym na adres TKM POLSKA Sp. z o. o., ul. Księcia Ziemowita 53, 03-885 Warszawa lub drogą mailową na adres biuro@tkm-polska.pl najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia umowy lub otrzymania towaru.

6.3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

 1. nazwę firmy oraz imię ̨i nazwisko kupującego;
 2. adres siedziby firmy;
 3. przedmiot reklamacji (nazwa towaru, termin i miejsce realizacji, nr FV itp.);
 4. uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji;
 5. oczekiwania uczestnika wobec TKM POLSKA Sp. z o. o.;
  • Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 21 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania przez Instytut informacji o powstałej nieprawidłowości. Decyzja dotycząca reklamacji z ewentualną propozycją rekompensaty, w przypadku gdy reklamacja jest zasadna, zostanie przesłana mailowo oraz pocztą tradycyjną lub osobiście przekazana klientowi.
  • TKM POLSKA Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu o którym mowa w par. 6 pkt 1 lub jeśli wynikać ́ będzie ona z nieznajomości postanowień niniejszego OWS.
  • Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne nie będzie zawierało wszystkich informacji wskazanych w par. 6 pkt 3 TKM POLSKA Sp. z o. o. wyznaczy Zamawiającemu termin 7 dni na złożenie poprawnego zgłoszenie reklamacyjnego.

 

 

7.       DOSTAWY

 

7.1. Kupujący ponosi koszty transportu. Sprzedający ponosi koszty załadunku i ubezpieczenia, a także ryzyko utraty lub uszkodzenia / pogorszenia wyłącznie do momentu zakończenia załadunku Towarów pierwszemu przewoźnikowi, chyba że dostawa wykonywana jest bezpośrednio przez Sprzedającego. Z chwilą załadunku Towarów pierwszemu przewoźnikowi zostaje zrealizowana dostawa, zwalniając Sprzedającego z dalszej odpowiedzialności za transport i rozładunek Towarów.

7.2. Realizacja Zamówienia rozpoczyna bieg od momentu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości technicznych i handlowych, jak również po wpłacie pełnej zaliczki przez Kupującego, jeśli taka została wcześniej uzgodniona przez Strony.

7.3. Kupujący zobowiązany jest do szczegółowej analizy Potwierdzenia Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek niezgodności, Kupujący zobowiązany jest w ciągu 3 dni roboczych zawiadomić o tym Sprzedającego na piśmie na adres siedziby:

 

TKM POLSKA Sp. z o. o.
ul. Księcia Ziemowita 53,
03-885 Warszawa

 

lub pocztą elektroniczną: biuro@tkm-polska.pl

 

7.4. Terminy dostaw będą liczone od daty upływu terminu, o którym mowa w pkt 4.3 niniejszych OWS. Dostawy będą realizowane bez zbędnej zwłoki. Terminy deklarowane w Potwierdzeniu Zamówienia mogą ulec zmianie stosownie do okoliczności, jakie nastąpią po przyjęciu Zamówienia przez Sprzedającego, a które mogą uzasadniać ich zmianę, w tym na skutek: działania / zaniechania samego Kupującego, siły wyższej, a także przerw w dostawach mediów, innych usług, i urządzeń niezbędnych dla realizacji Zamówienia.

7.5. Brak zawiadomienia ze strony Kupującego, o którym mowa w pkt 5.3. powyżej, oznacza, że Kupujący przejmuje na siebie pełne ryzyko danej transakcji i nie będzie podnosił przeciwko Sprzedającemu jakichkolwiek zarzutów niezgodności dostawy z Zamówieniem. Powyższe nie pozbawia Kupującego możliwości podnoszenia roszczeń i zarzutów z tytułu wad Towarów.

7.6. O ile Zamówienie Kupującego wyraźnie nie wskazuje na wymóg dostawy w komplecie (całości), Sprzedający ma prawo do realizacji dostaw częściowych.

7.7. Zawiadomienia ze strony Kupującego o niezgodnej dostawie z dokumentem dostawy akceptowalne są do 3 dni od daty otrzymanie towaru. Brak informacji w tym terminie uznawane jest za dostawę zgodną z dokumentem przewozowym.

 

8.       SIŁA WYŻSZA / RYZYKA

 

8.1. W przypadku wystąpienia okoliczności, na które żadna ze Stron nie ma wpływu, realizacja Umowy ulega zawieszeniu w całości lub w odpowiedniej części do czasu ustania powyższych okoliczności. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o wystąpieniu takich okoliczności i ich skutkach dla Umowy.

8.2. W stosunku do Sprzedającego, za siłę wyższą uznaje się również okoliczności dotyczące dostawców i kooperantów Sprzedającego.

8.3. Ryzyko zagubienia lub uszkodzenia / pogorszenia Towarów, jak również ryzyko wszelkich szkód wynikłych z ich posiadania i używania, przechodzi na Kupującego po ich załadunku na dowolny środek transportu pierwszego przewoźnika.

8.4. Kupujący jest zobowiązany zapewnić dokonanie odbioru ilościowego i jakościowego Towarów, w tym ich zbadanie w sposób zwyczajowo przyjęty dla Towarów danego rodzaju, przy ich załadunku bądź niezwłocznie w dniu dostawy.

8.5. Braki ilościowe, jak również nieistotne, dające się usunąć uszkodzenia Towarów nie uprawniają Kupującego do odstąpienia od Umowy w całości lub w części. Jeśli uszkodzenia okażą się istotne, Sprzedający ma prawo do odstąpienia od Umowy, o ile koszt ich naprawy będzie rażąco wysoki w stosunku do wartości uszkodzonych Towarów.

 

9.       OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

9.1. Administratorem danych wskazanych w umowie jest TKM POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą ul. Księcia Ziemowita 53, 03-885 Warszawa, adres e-mail: biuro@tkm-polska.pl, tel. +48 22 2927401.

9.2. Administrator danych przetwarza dane osobowe Klientów, aby:

 1. zrealizować w sposób należyty wszystkie obowiązki lub uprawnienia wynikające z łączącej strony umowy,
 2. zrealizować obowiązki lub uprawnienia wynikające z przepisów prawa dotyczące umowy,
 3. dochodzić ewentualnych roszczeń.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klientów jest:

 1. konieczność realizacji przez Administratora danych obowiązków i uprawnień wynikających z umowy zawartej między stronami – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 2. prawnie uzasadniony interes Administratora danych realizowany przez Administratora danych lub osobę trzecią – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

9.3. Odbiorcy danych.

Dane osobowe Klientów będą przekazywane:

 1. pracownikom upoważnionym przez Administratora danych,
 2. podmiotom, które w imieniu Administratora danych mogą realizować cele dot. umowy, tj. w szczególności podmiotom:
 3. biuro rachunkowe,
 4. kancelarii prawnej,

będą dokonywać przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO na wyraźne udokumentowane polecenie Administratora danych.

 • Okres przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe Klientów będą przechowane do momentu całkowitego rozliczenia się ze wszystkich należności wynikających z zakończonej umowy lub do chwili przedawnienia wszystkich roszczeń wynikających z umowy.

 • Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Klientowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych, po spełnieniu warunków i przesłanek określonych przepisami RODO: prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych,  prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,  prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wycofania zgody.

 • Prawo wniesienia skargi do organu.

Klientowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Podanie danych osobowych.

Podanie przez Klienta danych osobowych i ich przetwarzanie przez Administratora danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do realizacji umowy zawartej między stronami.

 

10.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

10.1. Wszelkie prawa własności intelektualnej, jakie przysługują Sprzedającemu do oferowanych przez niego Towarów, w tym ich oprogramowania i dokumentacji, a w szczególności jakichkolwiek planów, kosztorysów, wzorów lub innych dokumentów technicznych, jak również materiałów handlowych, w tym katalogów, folderów, broszur, zdjęć, opisów itp. stanowią jego wyłączną własność, bądź są użytkowane przez Sprzedającego na zasadzie licencji udzielonej przez podmiot uprawniony i nie są przenoszone na Kupującego wraz z Towarem lub ich dokumentacją bądź oprogramowaniem.

10.2. Łączna odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego z tytułu wszelkich szkód, roszczeń i innych żądań mających związek, bądź wynikłych z zawartej Umowy (w tym na zasadzie regresu), nie może przekroczyć wysokości Ceny Umownej. Niezależnie od powyższego, odpowiedzialność Sprzedającego nie obejmuje: utraty zysków, ani też jakichkolwiek strat czy szkód jakiegokolwiek rodzaju, wynikających z jakichkolwiek przyczyn, za wyjątkiem przypadków, o których mowa w niniejszych OWS.

10.3. Na potrzeby realizacji Zamówienia, Sprzedający jest uprawniony do przetwarzania informacji i danych Kupującego, w tym stanowiących tajemnicę jego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji, jak również danych osobowych jego przedstawicieli/pracowników, na co Kupujący wyraża zgodę lub przyjmuje do wiadomości, gwarantując jednocześnie posiadanie zgody osób, których dane te dotyczą.

10.4. Sprzedający ma prawo do ubezpieczenia wszelkich transakcji (Umów) z Kupującym oraz do podania w tym celu do wiadomości ubezpieczyciela niezbędnych danych Kupującego, na co Kupujący wyraża swoją zgodę.

10.5. W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy lub jej niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Kupującego, pokryje on Sprzedającemu wszelkie szkody wynikłe z tego tytułu, co do wysokości.

10.6. W przypadku nieważności jakiegokolwiek postanowienia niniejszych OWS, na jakiejkolwiek podstawie prawnej, OWS wiążą w pozostałym zakresie, a sama Umowa pozostaje ważna i skuteczna.

10.7. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub z nią związane podlegają jurysdykcji sądów polskich i będą rozstrzygane przez sąd właściwy wg siedziby Sprzedającego.

 

Polityka prywatności serwisu www.tkm-polska.pl

 

§ 1  INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług poprzez Serwis.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest TKM Polska Sp. z o.o., ul. Księcia Ziemowita 53,

03-885 Warszawa, Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000746689, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS. NIP: PL5242872249.

 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

 

§ 2 PRZETWARZANIE DANYCH

 1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami Umowy.
 2. Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail:

biuro@tkm-polska.pl

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora do retencji danych.
 2. Administrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 3. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 4. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

 

§ 3 PLIKI COOKIES

 1. Witryna używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownik korzysta z witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 4. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam.
 5. Witryna stosuje pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy TKM POLSKA w celu optymalizacji działań.
 6. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu; „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.